Regulamin serwisu Nianiadozaufania.pl

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SERWISU NIANIA DO ZAUFANIA
 

 1. Serwis internetowy Niania do Zaufania (dalej Serwis) znajdujący się pod adresem internetowym:  www.nianiadozaufania.pl należy do: GOS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-486), ul. Królowej Korony Polskiej 24, NIP: 8522538777, REGON: 320542911, tel. (91) 4244072, e-mail: kontakt@nianiadozaufania.pl. GOS Polska Sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.nianiadozaufania.pl (dalej „NDZ”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Treść NDZ podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Nazwa Niania do Zaufania oraz identyfikacja wizualna zamieszczone w NDZ podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie, jak również modyfikowanie wskazanych powyżej materiałów nie jest możliwe.
 4. NDZ udostępnia nieodpłatne niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia. Korzystanie z NDZ oznacza akceptację Regulaminu. Niania do Zaufania zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Niania do Zaufania zamieści na NDZ nową wersję Regulaminu. Regulamin dostępny jest na dole strony NDZ w pliku: „Regulamin” oraz w siedzibie Niani do Zaufania.
 5. NDZ oferuje zainteresowanym Użytkownikom odpłatne usługi zgodnie z aktualną ofertą oraz cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie usługi odbywa się za pomocą:
  1. wypełnienia formularza zamówienia on-line lub formularza kontaktowego dostępnego w NDZ i przesłania go NDZ
  2. za pomocą telefonu
  3. lub w siedzibie Niania do Zaufania.
 6. Ceny usług oferowanych za pośrednictwem NDZ wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz inne obowiązujące Nianię do Zaufania opłaty. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i NDZ, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji przez Nianię do Zaufania.
 7. Dokonywanie zamówienia jest możliwe w okresie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00, jednak najpóźniej do godz. 20.00 dnia poprzedzającego wykonanie usługi. Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem oraz wybraną opcją. Realizacja usługi odpłatnej możliwa jest nie wcześniej niż po 6 godzinach od momentu złożenia zamówienia (chyba, że niania jest dyspozycyjna szybciej).
 8. Płatność za usługę jest wymagalna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Nianię do Zaufania w raporcie zrealizowanych usług odpłatnych wystawionym na rzecz Użytkownika w terminie w nim wskazanym. Raport przesyłany jest do Użytkownika drogą elektroniczną do 5-go następnego miesiąca (okresem rozliczeniowym jest okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca) na adres mailowy wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.
 9. W procesie zamawiania usług odpłatnych pobierane są dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) zgodnie z formularzem zamówienia. Dane te mogą być potwierdzane w ramach weryfikacji przez NDZ i przetwarzane w celu realizacji usługi oraz obsługi płatności. Dane Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom oprócz NDZ oraz wynajętej niani. Użytkownik dokonując zamówienia usługi odpłatnej w ramach Serwisu oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą.
 10. NDZ zastrzega sobie prawo do telefonicznej/mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 24 godzin  od dnia i godziny złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 11. Użytkownik dokonując zamówienia usług odpłatnych, które są oferowane za pośrednictwem NDZ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Nianię do Zaufania dla celów związanych z realizacją i obsługą płatności zamawianych usług odpłatnych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Niania do Zaufania. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Niania do Zaufania zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia. NDZ dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 12. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością niani w wymagany przez Użytkownika terminie, NDZ niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
 13. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia usługi odpłatnej za pośrednictwem NDZ przysługuje reklamacja w zakresie realizacji danej usługi odpłatnej. Reklamacje rozpatruje Niania do Zaufania. Reklamacje należy zgłaszać:
  1. pisemnie na adres Biuro Niania do Zaufania, GOS Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin,
  2. mailowo na adres kontakt@nianiadozaufania.pl.

 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Niania do Zaufania rozpatrzy  reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 17 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 1. Użytkownik będący konsumentem składając zamówienie oświadcza, iż jako korzystającemu z usług odpłatnych określonych uprzednio przez Użytkownika i związanych z jego osobą - nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - za wyjątkiem sytuacji: Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w ciągu 4 godzin od momentu jego złożenia. Po upływie 4 godzin Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów realizacji zamówienia usługi naliczonych za 1 godzinę według stawki obowiązującej dla danego zamówienia zgodnie z cennikiem dostępnym w ramach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów normatywnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług Niani do Zaufania w ramach NDZ podlegają kognicji sądów polskich. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług Niania do Zaufania będą rozstrzygane przez:
  1. w przypadku Użytkowników będącym konsumentami przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego;
  2. w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Niania do Zaufania.